nlnl

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.heart4earth.nl (de ‘Website’) en bepalen uitsluitend de rechtsverhouding tussen Heart4Earth en U. Tevens zijn deze van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Heart4Earth gevestigd te Bilthoven diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan u levert en die niet apart zijn geregeld in een overeenkomst. Is dat wel het geval, dan hebben de voorwaarden in die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden in het geval van strijdigheid. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle evenementen (in ieder geval, maar niet beperkt tot trainingen, lezingen, workshops, seminars, congressen en conferenties) die door Heart4Earth, dan wel middels tussenkomst van Heart4Earth worden georganiseerd. 

ARTIKEL 2 - HEART4EARTH
2.1 Heart4Earth biedt een onafhankelijke, levensbeschouwelijke en commerciële dienst waarbij professionele therapeuten, consultants en coaches in contact kunnen komen met consumenten. Heart4Earth heeft uitsluitend een faciliterende rol in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de professionele therapeuten. 

2.2 Heart4Earth heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze Website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Heart4Earth de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

2.3 Voor de inhoud of de plaatsing van informatie in de persoonlijke accounts van professionals is Heart4Earth niet verantwoordelijk. Heart4Earth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.

2.4 De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van advies van een arts. Gebruikmaking van de geboden informatie en het aangaan van een behandeltraject door een aanbieder op de Website is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. In geval van gezondheidsklachten adviseert Heart4Earth u een arts te raadplegen.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE VAN HEART4EARTH OP DE WEBSITE
3.1 Alle informatie op de Website wordt geplaatst (maar die niet in de account van adverteerders/professionals is geplaatst) of op welke wijze dan ook door Heart4Earth wordt getoond op een evenement, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's en interactieve opties op de Website, is eigendom of komt krachtens licentie toe aan Heart4Earth. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie die niet door de adverteerders is geplaatst behoren toe aan Heart4Earth dan wel aan haar licentiegevers. 

3.2 De in de informatie van Heart4Earth voorkomende handelsnamen en/of merken van derden betreffen de handelsnamen en/of merken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke informatie mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Heart4Earth of haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Heart4Earth behoudt zich alle rechten voor. 

3.3 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Heart4Earth of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Heart4Earth c.q. haar licentiegever(s). Alle van of namens Heart4Earth in het kader van het evenement verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie.

3.4 Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Heart4Earth. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van het evenement en de in het kader daarvan door of namens Heart4Earth aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.5 Heart4Earth maakt gebruik van cookies als hulpmiddel om de website goed te laten functioneren en instellingen van professionals op het platform van Heart4Earth te onthouden.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST?
4.1 De informatie op de Website is slechts aan te duiden als algemene informatie en geldt niet als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst. Een dergelijk aanbod wordt uitsluitend schriftelijk gedaan door Heart4Earth. 

4.2 Alleen de informatie over een evenement waarbij U direct een plaats kunt boeken bij dit evenement kan als een aanbod worden aangemerkt. U kunt via de Website boeken, waarna u onder de daar specifiek genoemde voorwaarden de tickets krijgt opgestuurd. Indien u boekt, komt de overeenkomst met Heart4Earth tot stand. 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN?
5.1 Prijzen zullen worden vermeld in de van tijd tot tijd door Heart4Earth gepubliceerde nieuwsbrieven, advertenties, folders en op de Website (drukfouten voorbehouden). In een schriftelijke overeenkomst kan een andere prijs worden overeengekomen tussen Heart4Earth en de deelnemer. 

5.2 Heart4Earth heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een deelnemer van deelname aan een evenement de op dat moment overeengekomen prijs geldt. In het geval het evenement wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven dient Heart4Earth de deelnemer opnieuw te bevestigen welke prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen gelden in euro's en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

ARTIKEL 6 – BETALING
6.1 De deelnemer is gehouden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het evenement te hebben overgemaakt, tenzij reeds door middel van iDeal via de Website is betaald. Bij betaling dienen het 
factuur-/ordernummer en de naam van het evenement te worden vermeld. Van de hiervoor genoemde termijn kan in overleg worden afgeweken. 

6.2 Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Heart4Earth is vereist. 

6.3 Alle kosten die Heart4Earth redelijkerwijs moet om nakoming van de verplichtingen van de deelnemer jegens Heart4Earth te vorderen komen voor rekening van de deelnemer. Daaronder zijn in elk geval begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur. 

ARTIKEL 7 – RESERVERING
7.1 Heart4Earth biedt een potentiële klant/afnemer de mogelijkheid om een deelnemersplek voorafgaand aan het evenement te reserveren. De mogelijkheid tot reserveren is beperkt tot de periode van een week voor aanvang van het desbetreffende evenement. Reservering is alleen mogelijk bij vooraankondiging (dat wordt als zodanig vermeld). Indien er specifieke informatie vermeld is bij een evenement met betrekking tot de deelname aan dat evenement, gaan deze regels boven deze algemene voorwaarden. 

7.2 Reservering is niet meer mogelijk vanaf het moment dat dit bij de gegevens van het desbetreffende evenement op de Website van Heart4Earth vermeld staat. 

7.3 Reservering is slechts mogelijk via e-mail waarin in elk geval de naam van het evenement vermeld dient te staan, de persoonlijke gegevens van de klant/afnemer alsmede het gewenste aantal kaarten en het toepasselijk tarief indien vermeld op de Website. Klant/afnemer dient hiervoor gebruik te maken van het op de Website van Heart4Earth vermelde standaard invulformulier.

7.4 Heart4Earth bevestigt de reservering en houdt de kaart(en) tot de vervaldatum van de factuur vast. Indien de prijs van een evenement nog niet bekend is, dan is het mogelijk om alvast zonder enige verplichting voor in te schrijven, middels een e-mail aan info@heart4earth.nl of via het contactformulier. In het contactformulier dient te worden vermeld voor welk evenement interesse is en het aantal personen dat wil deelnemen. Zodra meer informatie bekend is, wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het evenement en kan deze besluiten al dan niet deel te nemen.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die krachtens de wet of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor hun rekening komt. 

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Heart4Earth geen invloed heeft kunnen uitoefenen, doch waardoor Heart4Earth niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Heart4Earth worden daaronder begrepen.

8.3 Bij ziekte en/of overmacht aan de zijde van Heart4Earth of van (een) door Heart4Earth ingestelde derde(n) heeft Heart4Earth het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever een recht op schade vergoeding heeft.

8.4 Heart4Earth heeft daarnaast het recht zich op overmacht te beroepen nadat Heart4Earth aan haar verplichtingen had moeten voldoen, maar ten tijde van de verplichte nakoming daar niet toe in staat was. Heart4Earth kan voor het gedeelte waaraan zij wel heeft voldaan altijd een factuur sturen en de klant/afnemer is altijd verplicht om aan de daaruit vloeiende betalingsverplichting te voldoen.

ARTIKEL 9 – ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
9.1 Indien de deelnemer na het sluiten van de overeenkomst tot deelname niet kan deelnemen en (een gedeelte van) zijn/haar geld wil terugkrijgen, moet de deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan Heart4Earth laten weten per e-mail: contact@heart4earth.nl. Heart4Earth bepaalt per annulering of dat verzoek gehonoreerd wordt en of daar kosten aan verbonden zijn. 

9.2 De deelnemer is in geval van niet tijdige annulering aan Heart4Earth annuleringskosten verschuldigd. Heart4Earth zal ter zake het in rekening brengen van annuleringskosten in geval van annulering door de deelnemer zoveel mogelijk met de persoonlijke omstandigheden van de desbetreffende deelnemer rekening houden, althans met betrekking tot de in rekening te brengen annuleringskosten de belangen van de deelnemer laten meewegen.

9.3 Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop het annuleringsbericht (bij voorkeur per e-mail) door Heart4Earth is ontvangen.

9.4 De verschuldigde bedragen zijn als volgt opgebouwd:
- tot 3 kalenderweken (21 dagen) voor aanvang evenement: €0
- daarna: €25
De deelnemer kan tot 21 dagen voor aanvang van het evenement contact met Heart4Earth opnemen om iemand anders kosteloos in zijn/haar plaats te laten deelnemen aan het betreffende evenement. Ook kan in overleg worden besloten om af te zien van het bepaalde in art. 9.4 en kan worden besloten dat de deelnemer binnen een jaar na aanmelding alsnog hetzelfde of een vergelijkbaar evenement mag volgen (indien opnieuw aangeboden door Heart4Earth). De deelnemer kan uitsluitend vanaf 21 dagen of minder dagen voor het evenement, tot 7 dagen voor aanvang van het evenement zijn/haar deelname verplaatsen, tegen betaling van €25 administratiekosten. Verplaatsing binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement is niet mogelijk.

ARTIKEL 10 - ANNULERING OF WIJZIGING EVENEMENT DOOR HEART4EARTH?
10.1 Heart4Earth heeft te allen tijde het recht om de datum, het tijdstip en de locatie van een evenement te wijzigen respectievelijk aan te passen. Indien in redelijkheid van een deelnemer niet verlangd kan worden dat hij/zij een evenement onder de gewijzigde voorwaarden bij kan wonen, dan zal Heart4Earth de door de deelnemer betaalde bijdrage terugbetalen. 

10.2 Het staat Heart4Earth te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het evenement te wijzigen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. In zeer zeldzame gevallen is het mogelijk dat de geplande spreker/trainer het evenement niet zelf kan geven. Deelnemer gaat er mee akkoord dat Heart4Earth in dat geval een vervangende spreker/trainer inzet wat redelijkerwijs niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van het evenement. Deelnemer heeft in dit geval niet het recht om het evenement kosteloos te annuleren of op restitutie van deelnemingskosten. Heart4Earth zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld. 

10.3 Heart4Earth heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van een evenement van deelname uit te sluiten. In dat geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door deelnemer aan Heart4Earth betaalde bedrag. 

10.4 Heart4Earth behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan 1 uur te laat komt toegang tot een evenement te weigeren, indien dit naar het uitsluitende oordeel van Heart4Earth en haar werknemers een storende invloed heeft op de bijeenkomst, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. 

10.5 Heart4Earth behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich naar het uitsluitende oordeel van Heart4Earth en haar medewerkers misdraagt uit een evenement te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Heart4Earth een storende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. 

ARTIKEL 11 – REGISTRATIE
11.1 Heart4Earth is gerechtigd (beeld en geluid) opnamen van (of delen van) evenementen en de bezoekers vast te leggen en deze opnamen te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels tot Heart4Earth beschikbare middelen/media alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

11.2 Door betreding van de locatie van het evenement verklaart de bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met;

a. Opname en/of (her) gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio, foto & video opnamen en uitzending/distributie hiervan via huidige en/of toekomstige media technologieën.

b. Openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaamskenmerken door Heart4Earth of een door Heart4Earth aangewezen derde, waarbij de bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. Heart4Earth noch de eventuele derde aan wie Heart4Earth toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 12 – LINKS VANAF HEART4EARTH?
12.1 Op de Website kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom zijn van Heart4Earth of buiten haar zeggenschap vallen. Heart4Earth heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden. 

12.2 Heart4Earth is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen. Heart4Earth onderschrijft geen advertenties, producten of ander materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

12.3 Heart4Earth is niet aansprakelijk voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van het al dan niet beschikbaar zijn van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten, dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt, dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

12.4 Heart4Earth raadt u aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website. 

ARTIKEL 13 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN?
13.1 Heart4Earth behoudt zich het recht voor op ieder moment deze Algemene Voorwaarden en het Privacystatement te wijzigen of aan te vullen. Op de Website staat steeds de meest recente versie.

ARTIKEL 14 – PRIVACY ?STATEMENT
14.1 Heart4Earth probeert een goede en persoonlijke service te kunnen bieden. Daarvoor heeft Heart4Earth in sommige gevallen gegevens van u nodig. Indien u zich inschrijft voor één of meerdere diensten die op onze Website worden aangeboden, dan kunnen deze persoonsgegevens in een bestand worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van de Website of een evenement zo goed mogelijk te kunnen verrichten, bijvoorbeeld wanneer u heeft aangegeven dat u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen. De Website gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan dient u dit aan te geven in de Internet opties. 

14.2 Heart4Earth behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Heart4Earth met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy statement aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Indien u onze Website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy statement. 

14.3 Heart4Earth raadt u echter aan altijd de Website in de gaten te houden om de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden en het privacy statement te lezen.

14.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en overeengekomen tussen beide partijen.

14.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig wordt bevonden of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

14.6 Heart4Earth zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is of indien Heart4Earth namens een derde het evenement verzorgt. In dat geval kan Heart4Earth de bij haar bekende gegevens aan die opdrachtgever doorsturen.

ARTIKEL 15 – CONTACT GEGEVENS
15.1 Indien u zich als professional wilt aanmelden op de Website, geen informatie of reclame van Heart4Earth meer wilt ontvangen, uw gegevens wilt inzien, laten wijzigingen of een vraag over deze Algemene Voorwaarden wilt stellen, neem dan contact met Heart4Earth op via info@heart4earth.nl.

15.2 Heart4Earth kan steeds (nadere) eisen stellen aan de wijze van communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail. 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID?
16.1 Heart4Earth verplicht zich de evenementen naar beste inzicht en vermogen te organiseren. Indien het evenement namens Heart4Earth door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Heart4Earth geen aansprakelijkheid voor een handelen of nalaten van die derde tijdens (de organisatie van) het evenement zelf. 

16.2 Heart4Earth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Heart4Earth. De eventuele aansprakelijkheid is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Heart4Earth voor het evenement betaalde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

16.3 Heart4Earth is nimmer aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Heart4Earth doet geen toezeggingen of maakt geen beloftes ten aanzien van te behalen resultaten door deelname aan een door Heart4Earth georganiseerd evenement.

16.4 Deelnemer participeert voor eigen verantwoordelijkheid aan het desbetreffend evenement. Heart4Earth accepteert geen aansprakelijkheid voor letselschade die een deelnemer mocht opgelopen tijdens en door of middel tussenkomst van Heart4Earth georganiseerd evenement. Heart4Earth sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit indien een deelnemer als gevolg van welke oorzaak dan ook onwel wordt, gewond raakt, dan wel komt te overlijden.

ARTIKEL 17 – GEHEIMHOUDING?
17.1 Heart4Earth is jegens haar opdrachtgevers verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron zal verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Heart4Earth of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit. Heart4Earth behoort ten aanzien van het gebruik van voor het evenement verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid te betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. 

ARTIKEL 18 - KLACHTENPROCEDURE?
18.1 Het is de missie van Heart4Earth om op deskundige, professionele, transparante en integere wijze haar diensten uit te voeren. Heart4Earth zal zich dan ook tot het uiterste inspannen om de kwaliteit van haar Website en haar evenementen te waarborgen. 

18.2 Heart4Earth stelt zich op het standpunt dat klachten en feedback altijd serieus genomen dient te worden en dat met suggesties en aanbevelingen op een oprechte wijze wordt omgegaan. Heart4Earth streeft ook naar heldere communicatie, ten behoeve van de relaties en de verstandhouding met derden. 

18.3 Indien een deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen zou hebben ten aanzien van een door Heart4Earth georganiseerd evenement, dan kan de deelnemer/klant/afnemer zich hieromtrent schriftelijk richten tot Heart4Earth per e-mail info@heart4earth.nl. 

ARTIKEL 19 – RECHTS- EN FORUMKEUZE?
19.1 Op het gebruik van deze Website en alle met deze Website, of een door Heart4Earth georganiseerd evenement verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze Algemene Voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, heeft Heart4Earth het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze Website of de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanmelden nieuwsbrief

Nederlands     English
× Heart4Earth maakt gebruik van cookies. Om meer over onze algemene voorwaarden te lezen klik hier.